Obchodné príležitosti

Česká republika a Slovenská republika sa stali členmi EU v roku 2004. Ekonomiky oboch krajín zaznamenali v posledných rokoch významný rast a všetko naznačuje tomu, že tento trend bude pokračovať. Výdaje v sektore informačných technológií a komunikácií vzrástli v Českej republike z 2,2 mld. EUR v r. 2003 na 2,9 mld. EUR v r. 2005 a v Slovenskej republike z 0,6 mld. EUR na 0,9 mld. EUR (podľa štatistiky, uverejnenej agentúrou Eurostat.

Neznalosť jazykov

Česi (a v menšej miere aj Slováci) zaostávajú za inými európskymi národmi v znalosti cudzích jazykov. Podľa prieskumu Eurobarometer z februára 2006 je iba 24% Čechov a 32% Slovákov starších ako 15 rokov schopných rozhovoru v angličtine (pre porovnanie, v Belgicku je to 59% a v Dánsku 86% obyvateľov). Dostupnosť lokalizovanej verzie preto znamená výraznú konkurenčnú výhodu, keďže väčšina používateľov nie je schopná úplne využívať potenciál softvéru v angličtine.

Právne požiadavky

Zákon na ochranu spotrebiteľa (zákon č. 634/1992) v Českej aj Slovenskej republike hovorí:

§ 9
(4) Predávajúci je povinný riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie boli obsiahnuté v priloženom písomnom návode a aby boli zrozumiteľné.

§ 11
Pokiaľ sa informácie uvedené v § 9 a 10 poskytujú písomne, musia byť v štátnom jazyku.

Slovenská legislatíva navyše v Zákone o štátnom jazyku SR (zákon č. 270/1995) uvádza:

§ 3
Používanie štátneho jazyka v úradnom styku
(4) Verejnoprávne orgány a nimi zriadené organizácie sú povinné používať štátny jazyk vo všetkých informačných systémoch i vo vzájomnom styku; popri štátnom jazyku môžu používať v informačných systémoch aj iný jazyk, ak tak ustanoví osobitný predpis.

GDP group IT experditure GDP group IT experditure